Industrinätverket

Hur skapar man en krisledningsorganisation?

Hur skapar man en krisledningsorganisation?

Det skall finnas en krisledningsorganisation på företaget, som vid en allvarlig incident eller vid en kris, omedelbart kan rycka in för att lösa de problem som uppstått. Denna krisledningsorganisation skall ha ett mandat att hantera den akuta situationen. Målsättningen för denna organisation skall vara att arbeta för att hela bolaget skall kunna återgå till normal verksamhet så snabbt som möjligt.

Förslag på krisledningsorganisation

 • Krisledare
 • Administratör
 • Personalansvarig – egen personal
 • Försäljningsansvarig
 • Informationsansvarig mot kunder, press och allmänhet
 • Informationsansvarig för intern information
 • Driftsansvarig
 • IT-ansvarig

Upprätta arbetsbeskrivning för krisledningsorganisationen

Krisledaren

 • -Sammankallande för gruppen
 • Ansvarar för att gruppen samlas omedelbart
 • Leder och samordnar arbetet under tid som krisledningsorganisationen är verksam
 • Håller högsta ledningen informerad om krisens utveckling

Administratören

 • Dokumenterar inkommen och sökt information
 • Protokollför vilka beslut som fattas när och av vem 

Personalansvarig – egen personal

 • Håller kontakt med eventuella drabbade personer, deras familjer och anhöriga
 • Upprättar kriscenter, till exempel psykologer, präster etc.
 • Skall underhålla personalens arbetsförmåga, tillser att personalen får mat, extra arbetskläder o dyl.

Försäljningsansvarig

 • Upprättar och justerar kundregister löpande
 • Ha god kännedom om viktiga och/eller känsliga kunder
 • Upprätthåller kontinuerlig kontakt med kunder
 • Kontinuerligt förse kunderna med rätt information

Informationsansvarig mot kunder, press och allmänhet

 • Vara företagets ansikte utåt
 • Samordna all information som går ut från företaget till kund och massmedia
 • Skriva pressreleaser        
 • Anordnar presskonferenser

Informationsansvarig för intern information

 • Ansvara för att alla anställda hålls informerade om krisens utveckling

Driftsansvarig

 • Leda arbetet med att komma tillbaka i full verksamhet
 • Tillfälligt omfördela/flytta produktion
 • Eventuellt återanskaffa maskinpark

IT-ansvarig

 • Löser samtliga IT-frågor

Riskanalys

Genom scenarioanalyser kartlägga bolagets viktigaste och mest vitala processer för att identifiera vilka händelser och risker som kan påverka bolagets möjligheter att behålla kontinuiteten i verksamheten. Identifierade risker måste åtgärder genom att man undanröjer risker eller ser till att man har alternativa planer för att bedriva verksamheten om bolaget skulle drabbas av den identifierade risken.

Test

Genom övningar där katastrofscenarion riggas utsätts katastrofgruppens medlemmar och den planering och förberedelse som är gjord för tuff ansträngning med syftet att få insikt om hur det är att arbeta under den typen av stress samt få ett kvitto på att katastrofarbetet håller måttet.

Utvärdering

Efter varje incident eller kris är det viktigt att ta tillvara erfarenheterna genom en utvärdering av arbetet med krisledning och krishantering. Dokumentationen från krisens faser bör även följas upp med tex intervjuer, enkäter mm. Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder för att ytterligare stärka krishanteringsförmågan.

Informationen ovan är framtagen av Magnus Englund på IF Försäkringar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *